مرور مریخ

مریخ

کوه المپوس در مریخ

کوه المپوس یکی از کوه های آتشفشانی در سیاره مریخ و بلند ترین نقطه شناخته شده سیاره ای در منظومه شمسی می باشد.

سازمان هوا و فضای ژاپن

سازمان هوا و فضای ژاپن بخشی از دولت ژاپن می باشد و مسئول تحقیقات در هوانوردی و اکتشافات فضایی می باشد و دفتر مرکزی آن در توکیو قرار دارد.