نیروی مغناطیسی چیست

مولفه ی مغناطیس

نیروی مغناطیسی چیست

نیروی مغناطیسی چیست؟

نیروی مغناطیسی، جاذبه یا دافعه ای که بین ذرات باردار الکتریکی به دلیل حرکت آنها ایجاد می شود. این نیروی اساسی مسئول اثراتی مانند عملکرد موتورهای الکتریکی و جذب آهنربا برای آهن است.برای مطالعه کامل مقاله با مجله علمی آندرومدامگ همراه باشید.

نیروهای الکتریکی در میان بارهای الکتریکی ساکن وجود دارد. هر دو نیروی الکتریکی و مغناطیسی در میان بارهای الکتریکی متحرک وجود دارند. نیروی مغناطیسی بین دو بار متحرک ممکن است به عنوان اثر اعمال شده بر هر بار توسط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط دیگری توصیف شود.

از این منظر، نیروی مغناطیسی F روی ذره دوم با بار آن q2، بزرگی سرعت آن v2، بزرگی میدان مغناطیسی B1 تولید شده توسط اولین بار متحرک، و سینوس زاویه تتا، متناسب است. θ، بین مسیر ذره دوم و جهت میدان مغناطیسی؛ یعنی F = q2B1v2 sin θ. اگر بار دوم در جهت میدان مغناطیسی حرکت کند، نیرو صفر است و اگر در زوایای قائمه با میدان مغناطیسی حرکت کند، بیشترین نیرو است.

نیروی مغناطیسی بر یک بار متحرک در جهتی در زاویه قائم به صفحه ای اعمال می شود که توسط جهت سرعت آن و جهت میدان مغناطیسی اطراف ایجاد می شود.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.