تکانه در فیزیک به چه معناست؟

سرعت یک ذره

تکانه در فیزیک به چه معناست؟

تکانه در فیزیک به چه معناست؟

تکانه در فیزیک به مفهوم حاصل ضرب جرم یک ذره و سرعت یک ذره بر میگردد البته تکانه یک مقدار برداری می باشد یعنی دارای جهت و اندازه می باشد و بنابر قانون دوم نیوتون سرعت تغییر حرکت یک جسم با نیروی وارد بر ذره آن برابر است.برای مطالعه کامل مقاله تا انتها با مجله علمی آندرومدا مگ همراه باشید.

از قانون دوم نیوتون همچنین نتیجه می شود که اگر یک مقدار نیروی ثابت بر روی یک ذره بر طبق یک زمان معین وارد شود حاصل ضرب نیرو و فاصله زمانی با تغییر حرکت جسم برابر است و بالعکس میزان یک ذره دارای یک معیار از زمان برای ثابت نگه داشتن خود ذره به کار میرود.

حرکت هر مجموعه از ذرات برابر با مجموعه بردار تکانه ای تک تک ذرات می باشد. بر طبق قانون سوم نیوتون ذرات نیروی های مساوی و متضاد را بر یکدیگر اعمال میکنند بنابراین هرگونه تغییر در حرکت یک ذره دقیقا مقداری مساوی و مخالف حرکت لحظه ای ذره دیگر را دارا میباشد.

بنابراین در صورت عدم وجود نیروی خارجی خالص بر روی مجموعه ای از ذرات مقدار تکانه کلی آنها هرگز تغییری نمیکند این معنای قانون تکانه است البته ما میتوانیم از این قسمت وارد بحث تکانه زاویه ای شویم. البته تکانه یک مولفه برداری در فیزیک است در واقع میتواند میزان نیروی لازم برای توقف حرکت یک جسم را معین کند که دقیقا با قانون دوم نیوتون نیز مرتبط است.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.